Визија

Училиште кое создава мотивирачка и поттикнувачка средина за учење и подучување на сите ученици. Сите вработени да бидат професионалци, соработници но и пријатели. Родителите да ни бидат партнери, а локалната заедница соработник.

„Не учиме за училиштето, туку за животот“

gp

ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
1864 – 1921