Вработени

Наставници кои реализират одделенска настава
Ред.бр. Име и презиме Одделение
1 Даниела Чекова

Христина Бојковска

I 1
2 Зорица Петкова I 2
3 Елена Думиќ

Борка Србова

II 1
4 Снежана Наумовска II 2
5 Викторија Даниловска III 1
6 Елена Николовска III 2
7 Биљана Лукешевиќ IV 1
8 Весна Скилеска IV 2
9 Натали Кочоска V 1
10 Злата Павлова продолжен престој
Наставници кои реализират предметна настава
Ред бр. Име и презиме Предмет
1 Иванка Мишевска македонски јазик
2 Васка Трајановска англиски јазик
3 Дивна Мицкова англиски јазик
4 Милорад Васиќ француски јазик
5 Гордана Ангелова математика
6 Иво Скилески физика, хемија,

природни науки, вештини за живеење

7 Марија Ризова биологија, природни науки
8 Ружица Трпевска историја, граѓанско образование, иновации нашата татковина
9 Вида Спасовска географија
10 Емилија Дамјановиќ музичко образование
11 Симе Симовски физичко образование
12 Петре Миленков етика во религиите
13 Силвана Ѓорчевска класична култура во европската цивилизација
Наставници кои дополнуваат во друго училиште
Ред.бр. Име и презиме Училиште Предмет Неделно часови
1. Марија   Ризова биологија Мирче Ацев 6
2. Милорад Васиќ француски јазик Мирче Ацев 6
4 Петре Миленков етика во религиите Д.П.Г.Беровски 2
МирчеАцев 2
Т.Милошевски 4
Ј. Крчовски 4
С. Пинџур 2
Наставници кои дополнуваат во нашето училиште
Ред.бр. Име и презиме Училиште Предмет Неделно часови
1. Никола Стојковски македонски јазик Страшо Пинџур 8
2. Елица Трајковска ТО Страшо Пинџур 4
3. Гордана Костовска информатика Јоаким   Крчовски 6
4. Влатко Костовски ликовно образование Мирче Ацев 7
5 Весна Малинова етика Д. П. Г Беровски 2
6. Виолета Ризова – Блажевска математика Страшо Пинџур 10
7. Силвана Ѓорчевска Кл.култура во европ.цивилизација Тихомир Милошевски 2
8. Маријана Дејковска Англиски јазик Јоаким   Крчовски 4