Лична карта

lk

Општи податоци за училиштето
Име на училиштето ♦ Ѓорче Петров
адреса, општина, место ♦ Ѓорче Петров, Ѓорче Петров II
телефон ♦ 02/ 2036037
фах ♦ 2036037
е-маил ♦ ougorcepetrov@yahoo.com
основано од ♦ Општински комитет за образование култура и физичка култура
Верификација- број на актот ♦ 11-587/10
Година на верификација ♦ 31.01.1986
Јазик на кој се изведува наставата ♦ Македонски
Година на изградба ♦ 1970
Тип на градба ♦ тврда
Површена на објектот ♦ 3713
Површина на училшниот двор ♦ 10045
Површина на спортски терени и игралишта ♦ 1860
Училиштето работи во смена ♦ Не
Начин на загревање на училиштето ♦ Сопствено парно
Број на одделенија ♦ 9
Број на паралелки ♦ 16
Број на смени ♦ Една

Просторни услови за работа на училиштето
Вкупен број на училишни згради ♦ 1
Број на подрачни училишта ♦ нема
Бруто површина
Нето површина
Број на спортски терени ♦ 1
Број на катови ♦ 3
Број на училници ♦ 20
Број на помошни простории ♦ 3
Училишна библиотека ♦ 1
Начин на загревање на училиштето ♦ Сопствено парно

Материјално технички услови
313 компјутери за ученици
79 мали лаптопи за одделенска настава
20 лаптопи за наставници
2 ЛЦД проектори
2 лаптопи за администрација

mapa