Работни денови

 

1

Согласно Календарот за работа на училиштето учебната година започнува на 01.09.2015 година, а завршува на 10.06.2016 година. Во текот на учебната година ќе се реализираат најмалку 180 работни денови со учениците. Зимскиот распуст на учениците е од 31.12..2015 – 19.01.2016 година, а летниот од 11.06.2016 – 31.08.2016 година. Календарот за работа на ООУ „Ѓорче Петров“, Скопје, со сите наставни, ненаставни, работни и неработни денови во текот на учебната 2015/2016 година е даден како прилог на оваа програма.

Погледнете го календарот тука