Училишен одбор

Училишен одбор

1. Иво Скилевски – претседател
2. Марија Rizova
3. Дивна Мицкова – Гавриловска
4. Александра Крстевска
5. Софија Раковиќ
6. Адил Дрндар
7. Виолета Велјановска
8. Тања Барјактарова
9. Лидија Јовановска