Open fun

Нашето училиште е вклучено во проектот Open Fun Football Schools –каде што на децата им се овозможува едно богато искуство во играта со топка,воедно да се пронајдат и нови играчи талентирани за спортски игри.Со помош на многубројните активности во Отворената Забавна Фудбалска школа – Open Fun Football Schools и забавниот фудбалски концепт на децата им се овозможуваат убави доживувања со своите другарчиња, што влијае на засилување на нивната самодоверба како и нивната радост да играат фудбал со своите другарчиња.
Недела на дијабетисот 23.11.2015год.
По повод Недела на дијабетисот се одржа Ново Нордикс клуб со учениците од II одд.
ООУ “Ѓорче Петров” , ООУ “Мирче Ацев” и ООУ “Димитар Поп Горгиев “–Беровски.
Учениците имаа можност да ги покажат своите спортски вештини и да се информираат за дијабетисот.